Par Pirmo Svētko Komūniju

Euharistija Jeb Vissvētākais Sakraments ir Augšāmceltā Jēzus Kristus – Dieva Dēla – īstā Miesa un Asinis zem maizes un vīna zīmēm. Tajā naktī, kad Viņu nodeva, mūsu Pestītājs, Pēdējo vakariņu laikā (Lielajā Ceturtdienā pirms Lieldienām), esot ar saviem mācekļiem (apustuļiem), iedibināja savas Miesas un Asiņu euharistisko Upuri kā sakramentu, lai savu Upuri uz krusta darītu mūžīgi klātesošu gadsimtu gaitā, līdz Viņš atkal atnāks, un lai Baznīcai (savai mīļotajai Līgavai), uzticētu savas nāves un augšāmcelšanās mūžīgo piemiņu: mīlestības sakramentu – vienības zīmi, mīlestības saikni, Lieldienu mielastu, kurā Kristus tiek uzņemts kā barība, tādā veidā dvēseli piepildot ar žēlastību.

Kas šo sakramentu nodod tālāk?

Bīskapi un priesteri, precīzi atkārtojot Jēzus vārdus Svētās Mises laikā.

Kas ir Svētā Mise?

Svētās Mises laikā tiek svinēta Jēzus dzīve, nāve un augšāmcelšanās.
Svētā Mise ir bezasiņu Jaunās Derības upuris, kurā Kungs Jēzus Kristus ar priestera rokām pats sevi par mums upurē Debesu Tēvam, pārvēršot maizi par savu Miesu un vīnu par savām Asinīm.

Kas var saņemt Svēto Komūniju?

Katolis, kas ir žēlastības stāvoklī un bijis pie grēksūdzes.

Cik bieži drīkst pieņemt Svēto Komūniju (Euharistiju)?

Katrā Svētās Mises laikā, kurā piedalos žēlastības stāvoklī (kad nav nāvīga grēka, kuru jāizsūdz grēksūdzē).

Kādas zīmes tiek lietotas?

Maize un vīns, vārdi.

Mūsu draudzē bērni un pieaugušie ir aicināti uz svētdienas skolas nodarbībām, kurās notiek sagatavošanās Pirmajai Svētajai Komūnijai un Grēksūdzei. Bērniem ir jāapmeklē Svētdienas skola, bet pieaugušajiem ticības mācības nodarbības. Kursi notiek divas reizes gadā. Sākums februārī un septembrī.

Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, saka Kungs, ja kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.

Jņ.6:51